نوسان زمانی الگوهای تغییرات مکانی شوری و جامدات معلق در آبخوان شهرکرد و پیامدهای آن برای آبیاری قطره‌ای

نویسندگان

چکیده

آب زیرزمینی دشت شهرکرد فقط منبع مهم آب برای مصارف مختلف در دشت شهرکرد است. هدف از این مطالعه بررسی تغییرات زمانی و تغییرات مکانی EC (هدایت الکتریکی)،‏ TDS (کل جامدات حل ‏شده)،‏ TSS (کل جامدات معلق) و کدورت در آب زیرزمینی شهرکرد بود. در این مطالعه از ?? حلقه چاه در خرداد،‏ تیر،‏ شهریور و آبان ????نمونه‌برداری شد. نتایج نشان داد که میانگین EC در خرداد و تیر نزدیک به هم و حدود ?S/cm ??? بود و تا آبان به حدود ?S/cm ??? کاهش یافت (??‎/?P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seasonal fluctuations in spatial variability of salinity and suspended solids in Shahrekord aquifer and its implications for drip irrigation

نویسندگان [English]

  • s h
  • h b
  • a d
  • h t
چکیده [English]

Shahrekord aquifer is the primary resource of water for various uses across Shahrekord plain. The main objectives of this study were to investigate the fluctuations in spatial variability and zonal mapping of conductance (EC), total dissolved solids (TDS), total suspended solids (TSS) and turbidity of Shahrekord groundwater during a year. Ninety-seven wells were sampled during four occasions (June, July, September, and November) in ????. The mean of EC (both approximately ??? µS/cm) in June and July reduced to ??? µS/cm (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • TDS-Turbidity-Zonal mapping-Groundwater-EC-Temporal fluctuations-TSS-