بررسی تأثیر سطوح مختلف پلیمر سوپرجاذب و شوری آب آبیاری بر نگهداری رطوبت خاک

نویسندگان

چکیده

این بررسی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با در نظر گرفتن ماده پلیمر سوپرجاذب A??? در سطوح ?،‏ ??،‏ ??،‏ ??،‏ ?? و ??? گرم به ازای هر کیلوگرم خاک به عنوان فاکتور اول و سطوح شوری آب (dS/m ?،‏ ?،‏ ?،‏ ?،‏ ?? و ??) به عنوان فاکتور دوم و جمعاً با ??? گلدان حاوی ? کیلوگرم خاک انجام شد. تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که اثر سوپر جاذب،‏ شوری آب آبیاری و اثرات متقابل آن-ها بر رطوبت خاک و EC آب زهکشی در سطح یک درصد معنی‌دار شد. با توجه به نتایج این تحقیق،‏ استفاده از پلیمر سوپر جاذب در شرایطی که آب آبیاری شور باشد توصیه نمی‌شود و کاربرد این پلیمر به صورت مخلوط با مواد آلی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Different Levels of Superabsorbent Polymer and Water Salinity on Soil Moisture Retention

نویسندگان [English]

  • mahboobeh soltani
  • mohammad javad rousta
  • nadia besharat
  • vali soltani
  • masomeh salehi
  • gholam hasan rangbar
چکیده [English]

A pot experiment was carried out as a factorial in completely randomized design with superabsorbent polymer (A???) at ? (control), ??, ??, ??, ?? and ?? g/kg soil as the first factor and different levels of salinity including ? (ordinary water), ?, ?, ?, ?? and ?? dS/m as the second factor and a total of ??? pots containing ? kg soil. The pots contain ? kg of a farm soil. Analysis of variance showed that the effect of super absorbent, salinity and these interactions on soil moisture and drainage water EC was at P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drainage water-Soil moisture-Water salinity-Superabsorbent polymer-