ارزیابی فنی سامانه‌های آبیاری قطره‌ای اجرا شده در شهرستان دشتستان بوشهر

نویسندگان

چکیده

جهت تعیین کارکرد بهینه‌ی سامانه‌های آبیاری قطره‌ای، باید عملکرد آن‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد. در این تحقیق پنج سامانه آبیاری قطره‌ای در بوشهر مورد ارزیابی قرار گرفت. از هر سامانه یک مانیفولد در حال کار انتخاب و ارزیابی‌ها بر روی چهار لاترال ابتدایی، یک سوم، دو سوم و لاترال انتهایی صورت گرفت. در هر مانیفولد هشت فشار در ابتدا و انتهای لوله لاترال و ?? حجم آب در محل ?? درخت به‌دست آمد. متوسط دبی قطره‌چکان‌ها و یکنواختی پخش محاسبه شد. حداقل فشار ورودی مانیفولد آزمایشی و مانیفولدهای در حال کار اندازه‌گیری شد تا فاکتور کاهش راندمان و عامل تصحیح دبی تعیین شود. پس از جمع‌آوری اطلاعات به روش scs و مریام و کلر عوامل ارزیابی نظیر یکنواختی پخش آب از قطره‌چکان‌ها، بازده واقعی کاربرد ربع پایین و بازده پتانسیل ربع پایین محاسبه گردید. نتایج نشان داد یکنواختی پخش آب در سامانه از 77/98 درصد در سامانه M? تا 92/12 درصد در سامانه M? متغیر بود. راندمان پتانسیل کاربرد ربع پایین با مقادیر 82/91 و 70/18 درصد و راندمان واقعی کاربرد ربع پایین با مقادیر 92/12 و 77/98 درصد به‌ترتیب در سامانه M? و M? به‌دست آمد که نشان‌دهنده‌ی وضعیت خوب تا متوسط در این سامانه‌ها می‌باشد. به‌طور کلی مشکل عمده سامانه‌های مورد بررسی، کم بودنَ سطح خیس شده به‌علت آرایش و تعداد نامناسب قطره‌چکان‌ها، عدم جایگذاری مناسب حلقه‌های لوپ، عدم یکنواختی توزیع فشار در سامانه، نامناسب بودن عمق آب آب?اری، کاهش ?کنواخت? توز?ع و پایین بودن دانش و مهارت بهره-بردار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Technical Evaluation of Drip Irrigation Systems Implemented in Bushehr Dashtestan City

نویسندگان [English]

  • halimeh piri
  • peyman afrasiab
  • mojtaba mobaraki
چکیده [English]

In order to determine the optimal performance of drip irrigation systems, their performance must be evaluated. In this study, five drip irrigation systems in Bushehr province were evaluated. A working manifold was selected from each system, and the evaluations were performed on four laterals from the beginning, one third, two thirds, and end of the lateral. At each selected manifold, eight pressures were obtained at the beginning and end of the lateral tube and ?? volumes of water at ?? trees. The average volumes of emitters and dispersion uniformity were calculated from the obtained volumes. The minimum input pressure of the experimental manifold and the operating manifolds were also measured to determine the Efficiency Reduction Factor (ERF) and the DCF. After collecting data from field measurements using scs and maryam and chlorine methods, evaluation factors such as water emission uniformity (EU), real low quadrant use efficiency (AELQ) and potential yield The lower quadrant (PELQ) was calculated. The results showed that water distribution uniformity varied from ??.??% in M? to ??.??% in M?. Low quadrant potential (PELQ) efficiency with ??.?? and ??.??% and true low quadrant use efficiency (AELQ) with values of ??.?? and ??.??% were obtained in M? and M? systems, respectively. Indicates good to moderate status in these systems. In general, the main problem of the systems under study is the low level of wetting due to the make-up and the inappropriate number of drops, the lack of proper placement of loop rings, the lack of uniformity of pressure distribution in the system, and the lack of irrigation water, the distribution of air and the low knowledge and skill of the user.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distribution uniformity
  • Evaluation indices
  • Lanjiler Saturation Index
  • Low quadrant efficiency