ارزیابی آثار آتشفشان بر تغییرات کیفی منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدلسازی کمی و کیفی آبخوان خاش

نویسندگان

چکیده

کیفیت منابع آب زیرزمینی با توجه به لزوم بهره‌برداری و نوع مصرف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. آبخوان‌هایی که در مجاورت آتشفشان‌ها واقع شده‌اند تحت تأثیر این منابع رفتارهای مختلفی از خود نشان می‌دهند. این نوع آبخوان‌ها بسیار آسیب‌پذیر بوده و کیفیت آب آن‌ها تحت تأثیر منابع آلاینده‌های آتشفشانی قرار دارد. در این پژوهش وضعیت کیفی آبخوان خاش در جنوب کوه آتشفشان تفتان مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، شناخت منابع آلاینده این آبخوان به‌صورت مکانی بوده لذا بدین منظور علاوه بر نمونه‌برداری و تحلیل کیفی از مدل شبیه‌سازی کیفی MT?D نیز بهره گرفته شد. با شبیه‌سازی مدل کیفی و تحلیل منطقه‌ای جریان زیرزمینی منطقه مشخص گردید که بخش جنوبی آبخوان علاوه بر جریانات زیرزمینی تغذیه کننده در بخش شمالی، تغذیه مستقیم از طرف ارتفاعات نیز دارد و این موضوع باعث افزایش غلظت TDS و سولفات در این بخش آبخوان شده است. بررسی‌ها نشان داد که در این بخش بیش از ??% غلظت TDS و ??% غلظت سولفات افزایش داشته است. این افزایش علاوه بر عدم مدیریت بهره‌برداری، وجود جریانات زیرزمینی را نیز نشان می‌دهد که باعث تشدید وضعیت دخالت انسانی شده است. بررسی‌ها نشان داد که میزان گاز در منابع آب زیرزمینی در بخش شمالی آبخوان بالا بوده و این افزایش سبب اسیدی شدن منابع آب زیرزمینی منطقه نیز شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the effects of volcanoes on the qualitative changes of groundwater resources using quantitative and qualitative modeling of Khash aquifer

نویسندگان [English]

  • Mahdi Sarai Tabrizi
  • Hadi Aghebatbekheir
  • Hamid Kardan Moghadam
چکیده [English]

The quality of groundwater resources is of particular importance due to the necessity of utilization and type of consumption. The aquifers adjacent to the volcanoes are affected by these sources exhibiting different behaviors. These aquifers are highly vulnerable and their water quality is affected by sources of volcanic pollutants. In this study, the qualitative status of the Khash aquifer in the south of Taftan volcano has been investigated. The purpose of this study was to identify the contaminant sources of this aquifer. Therefore, in addition to sampling and qualitative analysis, MT?D qualitative simulation model was used. Simulation of qualitative model and regional analysis of groundwater flow in the area revealed that the southern part of the aquifer in addition to underground nutrient flows in the northern part also has direct feeding from the altitudes and this increased TDS and sulfate concentrations in this part of the aquifer. Investigations showed that in this section more than ??% of TDS and ??% of sulfate increased. This increase, in addition to the lack of operational management, also indicates the existence of underground currents that have exacerbated the situation of human interference. Surveys showed that the amount of gas in groundwater resources in the northern part of the aquifer was high and this increase also acidified groundwater resources in the region..
This increase, in addition to the lack of operational management, also indicates the existence of underground currents that have exacerbated the situation of human interference. Surveys showed that the amount of gas in groundwater resources in the northern part of the aquifer was high and this increase also acidified groundwater resources in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aquifer
  • Acidity
  • Groundwater
  • MT?D
  • Sulfate
  • TDS