تعیین فرآیند بهینه ZLD برای استفاده دوباره از پساب سیستم‌های اسمز معکوس (مطالعه موردی:سیستم اسمز معکوس شهرستان لار)

نویسندگان

چکیده

ایران از جمله کشورهایی است که عمدتاً در منطقه‌ای خشک و نیمه خشک واقع گردیده و مشکلات بسیاری در زمینه تامین آب مورد نیاز دارد. از جمله روشهای پیشرفته تصفیه آب به کارگیری فرآیندهای غشائی از جمله اسمز معکوس(RO ) می باشد که به طور گسترده در مناطق خشک و نیمه خشک استفاده می شود. در روش اسمز معکوس دو نوع آب تولید می شود، یکی آب تصفیه شده و دیگری پساب غلیظ. برای استفاده مجدد از این پساب غلیظ در اسمز معکوس نیاز به حذف یکسری از عناصر بحرانی است که برای غشا ایجاد مشکل می کند. در این تحقیق از فرآیند تخلیه مایع صفر (ZLD ) برای حذف عناصر بحرانی پساب سیستم اسمز معکوس شهر لار واقع در استان فارس استفاده شد. هدف از این پژوهش بررسی فرآیندهای مختلف ZLD و تعیین فرآیند بهینه برای تصفیه مجدد پساب اسمز معکوس بود. در این تحقیق گزینه‌های مختلفی برای تصفیه پساب اسمز معکوس در نظر گرفته شد که شامل فرآیندهای جذب، ترسیب شیمیایی و ترکیبی از این فرآیندها بودند. نتایج در فرآیند جذب از بستر کریستالی سیال کربنات کلسیم و در فرآیندهای ترسیب شیمیایی از هیدروکسید سدیم، آهک، آلومینات سدیم و سولفات آلومینیوم استفاده شد. این مواد شیمیایی در غلظت های ???، ???، ???، ???، ??? و??? میلی گرم در لیتر در ترکیب با پساب ترکیب شدند و پارامترهای کلسیم، منیزیم، کلراید، سدیم، پتاسیم، اسیدیته، شوری، سیلیس وکدورت در آنها اندازه گیری شد و در نهایت غلظت بهینه بر مبنای بیشترین راندمان حذف عناصر مضر برای غشا اسمز معکوس تعیین شد. راندمان بهینه حذف املاح در سود سوزآور، آهک، آلومینات سدیم و سولفات آلومینیوم با غلظت‌های به ترتیب ???، ???، ??? و ??? میلی گرم در لیتر تعیین شدند. هم چنین برای بهبود راندمان حذف، ترکیب مواد شیمیایی با هم براساس غلظت های بهینه هر کدام از آنها که در مرحله قبل بدست آمده بود صورت گرفت. بنابراین سولفات آلومینیوم و سود سوزآور، سولفات آلومینیوم و آهک، آلومینات سدیم و سود سوزآور و آلومینات سدیم و آهک با هم ترکیب شدند. در این مرحله بهترین راندمان حذف در ترکیب غلظت های بهینه آلومینات سدیم و سود سوزآور بود. در بستر کریستالی سیال فرآیند جذب املاح در فلاکس‌های مختلف جریان بررسی شدند که فلاکس بهینه m?.h-?.m-??/?? بود. در فرآیند ترکیبی از ترسیب شیمیایی و جذب استفاده شد که راندمان بهینه در بستر کریستالی سیال با فلاکس m?.h-?.m-? ?/?? همراه با افزودن غلظت های بهینه آلومینات سدیم (??? میلی گرم در لیتر) و سود سوزآور (??? میلی گرم در لیتر) بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DETERMINATION OF OPTIMUM ZLD PROCESS FOR REUSE OF REVERSE OSMOSIS EFFLENENT (CASE STUDY: REVERSE OSMOSIS OF LAR CITY)

نویسندگان [English]

  • Masoud Noshadi
  • Mohammad Afsari
چکیده [English]

Iran is one of the arid and semi-arid countries which face with many problems in water supply. Membrane process such as reverse osmosis (RO) is one of the advanced methods of water treatment which are widely used in arid and semi-arid regions. Reverse osmosis system produces two types of waters, one purified water and the other concentrated wastewater. To reuse the concentrated wastewater in reverse osmosis, it is necessary to remove some critical elements that cause problems for the membrane. In this research ZLD processes were used for removing the critical elements of reverse osmosis wastewater of Lar city in Fars Province, Iran. The purpose of this study was to evaluate ZLD processes and determine the optimal process for recycling of reverse osmosis wastewater.
In this research different scenarios were selected for reverse osmosis wastewater treatment including the processes of absorption, chemical precipitation and combination of these processes. Fluidized bed crystallization (calcium carbonate particles) was used for absorption process and sodium hydroxide, lime, sodium aluminate and aluminum sulfate were used for chemical precipitation processes. These chemicals were combined with wastewater in concentrations of ???, ???, ???, ???, ??? and ??? mg/L and some parameters including calcium, magnesium, chloride, sodium, potassium, pH, salinity, silica and turbidity were measured and optimum chemical concentration was determined. Optimal concentration was chosen based on maximum removal efficiency of harmful elements for reverse osmosis membrane.
Optimum removal efficiency of sodium hydroxide, lime, sodium aluminate and aluminum sulfate, were in concentration of ???, ???, ??? and ??? mg.L-?, respectively. To improve removal efficiency, the chemicals were combined together based on the optimal concentration of each chemical which was determined in the previous step. Therefore, aluminum sulfate with sodium hydroxide, aluminum sulfate with lime, sodium aluminate with sodium hydroxide and sodium aluminate with lime was mixed together. At this step the best removal efficiency was obtained in combination of optimal concentration of sodium aluminate and sodium hydroxide. Absorption process in fluidized bed crystallization was investigated for difference fluxes and the results showed that the optimum flux was ?.?? m?.h- ?.m-?. The maximum removal efficiency of harmful elements for reverse osmosis membrane was observed in the combination processes of chemical deposition and absorption which occurred in fluidized bed crystallization with flux of ?.?? m?.h-?.m-? with adding optimized values of sodium aluminate (??? mg.L-?) with hydroxide sodium (??? mg.L-?).
In combination of chemical precipitation with solute adsorption process using only one chemical, the fluidized bed crystallization process with the addition of sodium hydroxide (??? mg.L-?) can be used as a desirable option because the removal efficiency of calcium and silica were ??.? and ??.?%, respectively. Of course, magnesium removal was ??.?%, which is not appropriate. So this option is only suitable for removing calcium and silica. The removal of magnesium was ??.?% and not suitable, respectively. So this option is only suitable for removing calcium and silica. In the process of chemical precipitation in the form of combination of chemicals optimum concentrations, the combination of optimum concentrations of sodium hydroxide (??? mg.L-?) and sodium aluminate (??? mg.L-?) was suitable process for silica removal because calcium, magnesium and silica reduced ??.?, ??.? and ??.?%, respectively. In the combination of Sodium hydroxide (??? mg.L-?) and aluminum sulfate (??? mg.L-?), the removal efficiency for calcium and magnesium was ??.?% and ???%, respectively. Therefore, to remove silica, combination of sodium hydroxide and sodium aluminate and to remove calcium and magnesium, combination of sodium hydroxide and aluminum sulfate were appropriate. But finally, by combining the process of solute adsorption and chemical precipitation, the mode of combining the optimum concentrations of sodium hydroxide (??? mg.L-?) and sodium aluminate (??? mg.L-?) and adding them to the fluidized bed crystallization, the highest removal efficiency for calcium, magnesium and silica (??.?, ??.? and ??.?%, respectively) and maximum flux (?.?? m?.h-?.m-?) were obtained. Therefore, this is optimum ZLD process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical Precipitation
  • Fluidized Bed Crystallization
  • Reverse osmosis
  • Zero Liquid Discharge (ZLD)