اثر زئولیت‌های طبیعی و اصلاح‌شده با سورفکتانت بر عملکرد کمی و کیفی گندم در آبیاری با پساب

نویسندگان

چکیده

هدرروی کودهای نیتروژنه به دلیل پایین بودن کارآیی مصرف کود، منجر به مسائل زیست محیطی می‌گردد. بنابراین، استفاده از مواد اصلاحی مانند زئولیت‌ها در خاک اهمیت پیدا می‌کند. پژوهش حاضر با اهداف بررسی تأثیر اندازه ذرات (میلی‌متر و میکرومتر) و میزان کاربرد (?? و ?? گرم در کیلوگرم خاک) زئولیت کلینوپتیلولایت طبیعی و زئولیت اصلاح‌شده با سورفکتانت بر آبشویی نیترات خاک و عملکرد گیاه گندم با استفاده از ستون‌های خاک و برای آبیاری با پساب در محـل گلخانـه پژوهـشی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان در سال زراعی ????-???? انجام شد. آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی و در سه تکرار برای هر تیمار طراحی گردید. نتایج نشان داد استفاده از اصلاح‌کننده‌های زئولیت طبیعی و زئولیت اصلاح شده با سورفکتانت رشد گیاه گندم را بهبود بخشید و میزان نیتروژن برداشت‌شده توسط گیاه را افزایش داد. به طوری که غلظت نیتروژن دانه و نیتروژن برداشت‌شده توسط گیاه در ستون‌های دریافت کننده زئولیت طبیعی به‌طور معنی‌داری (?/?? و ?/?? درصد) بیشتر از ستون‌های دریافت‌کننده زئولیت اصلاح شده با سورفکتانت بود. با افزایش سطح کاربرد اصلاح‌کننده میزان نیتروژن نیتراتی خروجی از ناحیه ریشه به‌طور معنی‌داری (در سطح ? درصد) کاهش ‌یافت اما نوع اصلاح‌کننده بر میزان نیتروژن آبشویی شده اثر معنی‌داری نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Soil amendments, Clinoptilolite, Soil column, Nitrate leaching, Particle size

نویسندگان [English]

  • mohammad alavi
  • Jahangir Abedi-koupai
  • Behruz Mostafazadeh-fard
چکیده [English]

Due to low efficiency of fertilizer use, nitrogen fertilizers result in environmental problems. Therefore, use of soil amendments such as zeolite becomes important. The aims of this study were to investigate the influence of size (mm and ?m) and usage (?? and ?? grams per kilogram of soil) of natural zeolite of clinoptilolite (Cp) and surfactant-modified zeolite (SMZ) on soil nitrate and ammonium leaching and on wheat plant performance using soil columns and applying wastewater for irrigation at Greenhouse of Isfahan University of Technology in ????-????. The experiment was factorial with completely randomized design with three replications for each treatment. The results showed that these amendments simultaneously improved wheat plant growth and increased the amount of nitrogen uptake by plants. So that, the concentration of nitrogen of the grain and nitrogen harvested by the plant in Cp receptor columns were significantly (?.?? and ?.??%) higher than SMZ receptor columns. Also, with the increasing level of modifier usage, the amount of nitrate-nitrogen in the output decreased significantly (at ?% level). Still, the type of modifier had no significant effect on the amount of leached nitrogen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural zeolite
  • Surfactant-modified zeolite
  • Wheat
  • Soil column
  • Nitrate leaching