مکان‌ یابی‌ عرصه‌ ‌مناسب اجرای سامانه پخش‌ سیلاب ‌با استفاده‌ از مدل Multi Class Maps، (مطالعه موردی: دشت های جنوبی استان ایلام)

نویسندگان

چکیده

از دیرباز مهار سیلاب ها و تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی از مهمترین اهداف مورد نظر در اجرای سامانه های پخش سیلاب در مناطق خشک و نیمه خشک بوده است. از طرفی تعیین مکان های مناسب جهت اجرای سامانه های پخش سیلاب بر اساس معیارها و شاخص های گوناگون از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. در این تحقیق، پنج عامل واحدهای کواترنری، درصد شیب، ضخامت آبرفت، قابلیت اراضی و کاربری اراضی به عنوان عوامل مؤثر و معیارهای اصلی در مکان یابی مناطق مستعد پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی در دشت های جنوبی استان ایلام با استفاده از مدلMulti Class Map محاسبه شد. سپس این لایه ها در محیط سامانه اطلاعات جفرافیایی طبقه‌بندی شده و از نظر تأثیر هر عامل در تعیین مناطق مستعد پخش سیلاب اولویت بندی گردید. نتایج حاصل از اولویت بندی نشان داد که معیار شیب با وزن ?/?? به عنوان مهمترین معیار در تعیین مکان های مناسب پخش سیلاب در مناطق مورد مطالعه تعیین شد. همچنین، نتایج حاصل از ادغام و وزندهی نقشه ها نشان داد که ?/? درصد محدوده مورد مطالعه از نظر پخش سیلاب در طبقه خیلی مناسب، ??/? درصد در طبقه مناسب، ??/? درصد در طبقه تا حدودی مناسب و ?/?? درصد در طبقه نامناسب قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

location of Appropriate Fields for Conducting Flood Spreading Systems by Using Model of Multi Class Maps (A Case Study: South Plains in Ilam Province)

نویسندگان [English]

  • Nourollah Teimouri
  • Ehsan Derikvand
  • Hossein Ghorbanizadeh Kharazi
  • Hossein Eslami
  • Mohammad Reza Jafari
چکیده [English]

Introduction: Since long ago, the flood control and artificial feeding of the groundwater aquifers have been amongst the most important goals in the implementation of the flood distribution systems in arid and semiarid regions. On the other hand, determining proper places for running flood distribution systems based on the various scales and indices is of great importance.

Methods: In the present study, quaternary units, slope percentage, alluvia thickness, lands’ competence, and lands’ use cases have been calculated as the influential factors and primary scales in locating the regions suitable for flood distribution and artificial feeding on southern plains of Ilam Province and the weight of each of them has been computed using Multiclass Map Model. Then, these layers were categorized in the GIS environment and their priorities were determined in terms of the effect of each factor on the specification of the regions suitable for flood distribution.

Results: The results obtained from the prioritization indicated that the slope percentage, with a weight equal to ??.?, is the most important scale in locating the regions suitable for flood distribution in the study area. Moreover, the results obtained from the combining and weight assignment of the maps showed that ?.?% of the study area is in the very appropriate class, ??.?% is in the appropriate class, ??.?% is in the somewhat appropriate class and ??.?% is in the inappropriate class in terms of flood distribution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • artificial feeding
  • siting
  • arid and semiarid regions
  • flood distribution
  • Multiclass Map