ایزوترم جذب فلز سنگین سرب از محیط آبی توسط جاذب های زیستی

نویسندگان

چکیده

فلزات سنگین جزء آلوده کننده های خطرناک برای سلامتی انسان بوده که معمولا توسط پسابهای صنعتی وارد محیط آبی می شوند. در این آزمایش، از سه دوز جاذب، پوسته شلتوک برنج و کربن فعال، نه غلظت اولیه فلز سرب، سه pH متفاوت و در چهار زمان تماس برای حذف یون سرب از محیط آبی استفاده شد. بررسی زمان تعادل در غلظتهای مختلف نشان داد که با کاهش غلظت اولیه ی محلول، زمان تعادل برای هر دو جاذب کاهش یافت. زمان تعادل برای هر دو جاذب با هم برابر و مقدار آن ??دقیقه به دست آمد. بررسی کارایی جذب در غلظتهای مختلف نشان داد که با کاهش غلظت اولیه ی محلول، کارایی جذب برای هر دو جاذب افزایش و به هم نزدیک می شوند. بهترین وضعیت حذف سرب از دو جاذب پوسته برنج و کربن فعال در ?=pH به ترتیب ??/?و ??/? درصد در جرم جاذب ?گرم بر لیتر به دست آمد. کربن فعال، توانایی حذف سرب بالاتری از محیط آبی را نشان داد. برازش پارامترهای همدمای جذب لانگمویر و فرونیدلیچ بر داده های جذب نشان داد که فرآیند جذب سطحی از هر دو ایزوترم فروندلیچ و لانگمویر تبعیت کرد، اما مدل فرونیدلیچ داده های آزمایش را بهتر توصیف کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adsorption isotherm of lead heavy metal from aqueous environment by bioadsorbents

نویسندگان [English]

  • Ali Afrous
  • Ebrahim Pazira
چکیده [English]

Heavy metals are hazardous pollutants that are usually produced by industrial waste water and enter the aqueous environment. In this experiment, three doses of adsorbent, rice husk and Activated carbon, nine Initial concentrations of lead metal, three different pH and four contact times were used to remove lead ions from the aqueous environment. Investigation of the equilibrium time at different concentrations showed that with decreasing initial concentration of the solution, the time of equilibrium for both adsorbents decreased. The time of equilibrium for both adsorbents was equal and its value was ?? minutes. Investigation of adsorption efficiency at different concentrations showed that by decreasing the initial concentration of the solution, the adsorption efficiency increased for both adsorbents and get close together. The best removal of lead by two adsorbents of rice husk and activated carbon was obtained at ??.? and ??.?%, respectively, at pH=? and adsorbent mass=? g/L. Activated carbon had the higher ability to lead remove from the aqueous environment. The fitting of Langmuir and Freundlich adsorption isotherm models showed that the adsorption process followed both the Freundlich and Langmuir isotherms, but the Freundlich isotherm is fitted better than the Langmuir isotherm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rice Husk
  • Activated Carbon
  • Contact Time
  • Industrial Wastewater Purification