بررسی میزان تغییرات سطح ایستابی و حجم ذخایر آبی آبخوان های غربی تالاب گاوخونی در دوره آماری 1392-1370

نویسندگان

چکیده

در پژوهش حاضر میزان تغییرات سطح آب زیرزمینی و حجم ذخایر آبی آبخوان‌های کوهپایه سگزی و مهیار جنوبی طی سال های ??-???? تا ??-???? مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور متوسط سطح تراز ایستابی آبخوان‌ها با استفاده از روش تیسن محاسبه گردید. از مقادیر به دست آمده، جهت محاسبه ی میانگین سطح تراز ایستابی در محدوده‌ی غربی تالاب گاوخونی استفاده گردید. سپس تغییرات سطح ایستابی ، تغییرات حجم ذخیره‌ی آبخوان‌ها و همچنین متوسط تغییرات پارامترهای مذکور برای نواحی غربی محدوده تالاب محاسبه گردید. روند تغییرات سطح ایستابی با استفاده از آزمون من کندال مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، به منظور تعیین اثرپذیری تالاب از آبخوان‌های اطراف و یا اثرگذار بودن آن بر آبخوان‌ها، اقدام به انجام عملیات میدانی و تهیه نقشه سطح تراز ایستابی گردید. نتایج نشان داد که سطح ایستابی آبخوان کوهپایه سگزی و مهیار جنوبی تا پایان دوره آماری مورد مطالعه به ترتیب ??/? و ??/?? متر و حجم ذخایر آبی آبخوان های مذکور حدود ??? و ??? میلیون متر مکعب کاهش یافته است. به طور کلی متوسط سطح تراز ایستابی محدوده تالاب گاوخونی در این مدت به اندازه ?/? متر و متوسط حجم ذخایر آبخوان‌ها ??? میلیون مترمکعب کاهش داشته است. نتایج حاصل از بررسی آزمون من کندال نیز کاهش معنی‌دار سطح تراز آب زیرزمینی آبخوان‌های محدوده مطالعاتی را در این بازه‌ی زمانی نشان داد. همچنین نتایج نشان داد که تالاب گاوخونی نقش تغذیه کنندگی برای آبخوان‌های اطراف خود داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation of the changes in the water table and the storage of western aquifers of Gavkhouni wetland during 1981-2013

نویسندگان [English]

  • zohre ebrahimi khusfi
  • abbas ali vali
  • reza ghazavi
  • mohammad khosroshahi
چکیده [English]

In this research, the changes in groundwater table and the volume of water reservoirs of the Kuhpayeh Segzi and southern Mahyar aquifers during the years ????-???? to ????-???? were investigated. For this purpose, the average level of aquifers' water table was calculated using the Thiessen method. The mean values of the groundwater table obtained from the Kuhpayeh Segzi and southern Mahyar aquifers were recorded as the average level of groundwater table in the Gavkhouni wetland during a ??-years statistical period. Then, changes in the groundwater table and the water volume of Kuhpayeh Segzi and southern Mahyar aquifers, as well as the average changes of the above mentioned parameters were calculated for the wetland area. The trend of groundwater table changes was examined using the Mann-Kendall method. Finally, a hydrodynamic gradient map and field observations were applied to analyze the the interaction of the wetland and its leading aquifers. The results showed that the groundwater table in the Kuhpayeh Segzi and the southern Mahyar aquifers has decreased ?.??m and ??.?? m, respectively and the water volume of the aquifers was reduced by ??? m? and ??? m? per year, respectively, until the end of the statistical period studied. The results of Mann-Kendall test also showed a significant decrease in the level of groundwater table in the studied aquifers during the study period. In general, the level of groundwater and the volume of water resources in the wetland area has declined were ?.? m and ??? million m?, respectively. Also, the results indicated that the Gavkhoni wetland had a nutritional role for the aquifers surrounding during ?? years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mann-Kendall
  • Thiessen
  • Kuhpayeh Segzi
  • Southern Mahyar
  • Isfahan