تأثیر استفاده ازسوپرجاذب های پرلیت، زئولیت و A200 بر فرسایش سطحی و و رسوب زایی خاک اشباع


عنوان مقاله [English]

The effects of the application of three superabsorbents (A200 Perlites and Zeolite) on soil erosion and sediments of saturated soils

نویسندگان [English]

  • Reza Ghazavi
  • Ebrahim omidvar
  • farzaneh Fadaii

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sediment-ANOVA-Efficiency-Overland flow erosion-Experimental Plot-