دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بهینه سازی مصرف آب و تعیین توابع تولید آب- شوری- عملکرد در گیاه نعناع فلفلی در حضور سلنیوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22034/iwrj.2022.13964.2428

وحید شمس آبادی؛ حسین بانژاد؛ حسین انصاری؛ سید حسین نعمتی


ارزیابی مدل‌های ORYZA2000 و VSM در شبیه‌سازی عملکرد برنج تحت مدیریت‌های آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22034/iwrj.2022.13993.2433

محمدرضا شبان؛ ابوطالب هزارجریبی؛ محمداسماعیل اسدی؛ خلیل قربانی