کلیدواژه‌ها = آبیاری جویچه‌ای
تعداد مقالات: 6
1. ارزیابی روش شاخص مقیاس به‌منظور تعیین نفوذ آب به خاک در بافت‌های مختلف

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 103-111

محمد رضا امداد؛ محسن دهقانی؛ هرمزد نقوی


2. بررسی تلفات آب و نیترات در کودآبیاری جویچه‌ای با هیدروگراف‌های ورودی موجی و ثابت

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 141-149

حسن اوجاقلو؛ تیمور سهرابی؛ فریبرز عباسی


3. ارزیابی روش‌های مختلف برای تعیین پارامترهای نفوذ و مقایسه آن‌ها با دو روش پیشنهادی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 135-143

مسعود محمدی؛ مهدی مکاری باغ خیراتی؛ حسین انصاری؛ کامران داوری


4. برآورد نفوذ آب در جویچه با یک مدل دو بعدی و مقایسه آن با سایر مدل‌های نفوذ

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 105-110

مهدی پناهی؛ سید مجید میر لطیفی؛ فریبرز عباسی


5. بررسی اثر سه نوع سیستم آبیاری با پساب بر میزان آبشویی آنیون های حاصله

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 205-210

شراره نصر؛ پیام نجفی؛ ناصر هنرجو


6. بهبود عملکرد آبیاری جویچه‌ای با تغییر سطح مقطع در طول جویچه

دوره 5، شماره 1، خرداد و تیر 1390، صفحه 13-22

بیژن مجدزاده؛ تیمور سهرابی؛ فریبرز عباسی