کلیدواژه‌ها = تکیه‌گاه پل
تعداد مقالات: 4
3. پیش‌بینی عمق آبشستگی تکیه‌گاه پل در کانال‌ها با مقطع مرکب

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 109-117

یوسف رمضانی؛ مهدی قمشی؛ سید حبیب موسوی جهرمی


4. کنترل آب‌شستگی تکیه‌گاه پل در قوس رودخانه با استفاده از سنگ‌چین

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 73-82

مهوش منصوری هفشجانی؛ محمود شفاعی بجستان