کلیدواژه‌ها = محل شروع هواگیری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی محل شروع هواگیری جریان روی سرریزهای پلکانی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397

امین حسنعلی پور شهرآبادی؛ غلامرضا عزیزیان؛ مهدی اژدری مقدم؛ محمد کاکویی شورکائی