کلیدواژه‌ها = مدل آزمایشگاهی
تعداد مقالات: 9
2. پارامترهای هندسی موثر بر ضریب دبی سرریزکلیدپیانویی دریچه‌دار

دوره 14، شماره 3، پاییز 1399

مسعود اکبری؛ فرزین سلماسی؛ هادی ارونقی؛ مسعود کرباسی؛ داود فرسادی زاده


3. بررسی آزمایشگاهی تأثیر زاویه و موقعیت صفحه های نفوذناپذیر مستغرق بر جریان غلیظ

دوره 14، شماره 1، بهار 1399، صفحه 75-83

محسن آبیار؛ حسین خزیمه نژاد؛ مهدی امیرآبادی زاده؛ زهرا قربانی


4. بررسی آزمایشگاهی محل شروع هواگیری جریان روی سرریزهای پلکانی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397

امین حسنعلی پور شهرآبادی؛ غلامرضا عزیزیان؛ مهدی اژدری مقدم؛ محمد کاکویی شورکائی


5. اثر تجمع اجسام شناورچوبی بر آبشستگی در اطراف پایه پل مربعی با دماغه تیز

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395

مهدی اسدی آقبلاغی؛ سید میثم مشعشعی؛ بهزاد قربانی


6. بررسی پدیده کاویتاسیون روی سرریز سد ونیار با استفاده از مدل عددی FLUENT

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 177-180

وحید حسن زاده وایقان؛ یوسف حسن‌زاده؛ علی حسین‌زاده دلیر؛ امین عبدی کردانی


7. بررسی آزمایشگاهی اثر زبری کف بر تنش‌برشی و قدرت گردابه در قوس 90 درجه تند کانال مستطیلی

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 81-88

عزیز سوزه پور؛ محمود شفاعی بجستان؛ ندا شیخ رضازاده نیکو


8. بررسی شرایط خودتنظیفی کانال و سیفون‌های معکوس پای‌پل با استفاده از مدل آزمایشگاهی

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 195-199

حسین خزیمه‌نژاد؛ محمود شفاعی بجستان؛ رحیم آورند


9. بررسی آزمایشگاهی تعیین رابطه عمق جریان غلیظ در محل غوطه‌وری

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 217-222

حسن گلیج؛ مهدی قمشی