کلیدواژه‌ها = جریان غلیظ
تعداد مقالات: 4
1. بررسی آزمایشگاهی اثر زبری بستر روی توزیع سرعت در بدنه جریان غلیظ

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395

مهدی کاهه؛ مهدی قمشی؛ سید حبیب موسوی جهرمی


2. بررسی آزمایشگاهی کنترل جریان غلیظ نمکی به کمک مانع‌های استوانه‌ای شکل

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 111-120

علی اکبر قربان مقدم؛ مهدی قمشی


3. بررسی آزمایشگاهی شدت اختلاط جریان غلیظ و سیال پیرامون آن در مقاطع همگرا

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 83-91

ایوب مرادی؛ مهدی قمشی؛ بهنام سروری نژاد؛ حسن گلیج


4. بررسی آزمایشگاهی تعیین رابطه عمق جریان غلیظ در محل غوطه‌وری

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 217-222

حسن گلیج؛ مهدی قمشی