نویسنده = مسعود پارسی نژاد
تعداد مقالات: 6
1. بررسی رخداد تغییر اقلیم و تأثیر آن بر زمان کاشت، طول دوره رشد و نیاز آبی گندم زمستانه (مطالعه موردی : بهشهر)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 11-20

مجید سلیمانی ننادگانی؛ مسعود پارسی نژاد؛ شهاب عراقی نژاد؛ علیرضا مساح بوانی


2. جذب آب توسط ریشه ذرت در شرایط تنش توأمان خشکی و شوری

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 101-112

شکراله اسماعیلی؛ مسعود پارسی نژاد؛ عبدالمجید لیاقت


3. ارزیابی توابع کاهش جذب آب در شرایط تنش همزمان شوری و خشکی توسط رقم روشن گندم

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-12

محمد‌جواد نحوی‌نیا؛ علی شهیدی؛ مسعود پارسی نژاد


4. بررسی جریان نزدیک‌شونده در اطراف لوله زهکش با پوشش پوسته برنج(مطالعه موردی: پروژه ران بهشهر)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 25-34

حامد ابراهیمیان؛ عبدالمجید لیاقت؛ مسعود پارسی نژاد؛ مجتبی اکرم


5. ارزیابی مدل SWAP در تخمین محصول گندم در شرایط کم آبیاری و شوری در منطقه بیرجند

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 43-58

محمد‌جواد نحوی‌نیا؛ علی شهیدی؛ مسعود پارسی نژاد؛ بختیار کریمی


6. تأثیر زهکشی کنترل‌‌شده و شوری آب آبیاری بر عملکرد سورگوم،کاهش زه‌آب و کارآیی مصرف آب

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 59-66

نگار شریفی‌مود؛ فرهاد میرزائی؛ مسعود پارسی نژاد