نویسنده = حسن رحیمی
تعداد مقالات: 6
2. مطالعه آزمایشگاهی اثر میزان SAR و EC آب آبیاری بر عملکرد پوشش سیستم زهکشی

دوره 5، شماره 1، خرداد و تیر 1390، صفحه 125-134

حسن اوجاقلو؛ تیمور سهرابی؛ حسن رحیمی؛ مهدی قبادی نیا؛ عل‍یرضا حسن اقلی؛ مسعود محمدی


3. تجزیه و تحلیل پروفیل‌های جریان درون محیط‌های متخلخل درشت دانه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 81-88

محمد صدقی اصل؛ حسن رحیمی؛ جواد فرهودی؛ جمال محمد ولی سامانی


4. ارزیابی روش‌های تجربی تعیین نشت در کانال‌های خاکی (مطالعه موردی: دشت قزوین)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 125-128

مجید نوری محمدیه؛ تیمور سهرابی؛ حسن رحیمی


5. مطالعه آزمایشگاهی رسوب‌گذاری شیمیایی کربنات‌‌کلسیم روی فیلترهای ژئوتکستایل

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 53-62

مهدی قبادی نیا؛ حسن رحیمی؛ تیمور سهرابی؛ حسن توفیقی؛ عبدعلی ناصری


6. تعیین اثر عدم قطعیت پارامترها بر اعتبار نتایج تحلیل پایداری طاق‌های آویزان در سواحل چندلا‌یه رودخانه‌ها

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 69-79

امیر صمدی؛ ابراهیم امیری تکلدانی؛ محمدهادی داوودی؛ حسن رحیمی