نویسنده = بیژن قهرمان
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل آماری رابطه‌های هندسی- هیدرولیکی رودخانه‌ها (مطالعه موردی: رودخانه فیروزه- شاهجوب بجنورد)

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 189-193

محبوبه حاجی بیگلو؛ عباسعلی قزل سوفلو؛ محمد تقی دستورانی؛ بیژن قهرمان؛ محمدرضا اختصاصی


2. مقیاس‌بندی منحنی مشخصه رطوبتی خاک‌های غیرمتشابه

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 113-120

بیژن قهرمان؛ محمدرضا صادقی؛ محمدرضا گهردوست‌منفرد


3. ارزیابی پتانسیل استحصال آب از آبخوان از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (مثال موردی: دشت نیشابور)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 171-180

عباس خاشعی سیوکی؛ بیژن قهرمان؛ مهدی کوچک زاده


4. ارزیابی ساختمانهای مختلف بلوک گچی برای تعیین رطوبت خاک

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 23-32

محمد علی قنادزاده؛ کامران داوری؛ بیژن قهرمان