نویسنده = حبیب بیگی هرچگانی
تعداد مقالات: 5
1. نوسان زمانی الگوهای تغییرات مکانی شوری و جامدات معلق در آبخوان شهرکرد و پیامدهای آن برای آبیاری قطره‌ای

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 33-44

سیده سمیرا حشمتی؛ حبیب الله بیگی هرچگانی؛ علیرضا داودیان دهکردی؛ سید حسن طباطبائی


2. نوسان فصلی غلظت، الگوی تغییرات مکانی و پهنه‏ بندی نیترات و فسفات آب زیرزمینی شهرکرد

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 229-233

الهام فتحی هفشجانی؛ حبیب‌الله بیگی هرچگانی؛ علیرضا داودیان


3. اثر زئولیت میانه بر ظرفیت نگهداری آب و ضرایب مدل‌های منحنی رطوبتی دو بافت خاک شنی و لوم‌رسی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 35-42

مرضیه حق‌شناس گرگابی؛ حبیب بیگی هرچگانی


4. اثر آبیاری با پساب تصفیه‌شده شهری بر توزیع سرب و نیکل در اندام فلفل‌سبز و خاک

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 63-70

مریم مرادمند؛ حبیب بیگی هرچگانی


5. واسنجی مدل آیدین- اویگر در برآورد تبخیر از خاک شور تحت کاربرد سه مدیریت تلفیقی آب شور در مناطق خشک و نیمه خشک

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-10

طاهره رئیسی؛ سید حسن طباطبائی؛ حبیب بیگی هرچگانی