نویسنده = مهدی قمشی
تعداد مقالات: 5
2. بررسی آزمایشگاهی کنترل جریان غلیظ نمکی به کمک مانع‌های استوانه‌ای شکل

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 111-120

علی اکبر قربان مقدم؛ مهدی قمشی


3. بررسی آبشستگی در اطراف پایه مکعبی شکل پل‌ها در حضور شمع‌های حفاظتی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 23-31

نوال آزم؛ مهدی قمشی


4. بررسی آزمایشگاهی شدت اختلاط جریان غلیظ و سیال پیرامون آن در مقاطع همگرا

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 83-91

ایوب مرادی؛ مهدی قمشی؛ بهنام سروری نژاد؛ حسن گلیج


5. پیش‌بینی عمق آبشستگی تکیه‌گاه پل در کانال‌ها با مقطع مرکب

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 109-117

یوسف رمضانی؛ مهدی قمشی؛ سید حبیب موسوی جهرمی