نویسنده = داود فرسادی زاده
تعداد مقالات: 8
1. بررسی تأثیر شیب جانبی در دبی نشت از کانال‌های خاکی با استفاده از مدل آزمایشگاهی و برنامه ریزی بیان ژن

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-8

آیدا فرضی مرادی؛ داوود فرسادی زاده؛ اکرم عباسپور


2. مدل تحلیلی تغییرات عمق آب در کانال پایین دست تقاطع چهارشاخه با جریان زیربحرانی

دوره 12، شماره 1، تابستان 1397

سید حسین حسینی؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ فرزین سلماسی


3. بررسی آزمایشگاهی تأثیر شیب جانبی کانال اصلی ذوزنقه‌ای بر پدیده فرسایش در تلاقی کانال‌های باز

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 119-130

پیام خسروی نیا؛ علی حسین زاده دلیر؛ محمود شفاعی بجستان؛ داود فرسادی زاده


4. کاربرد شمع و صفحات مستغرق در تخلیه رسوبات از مخازن سد‌ها در رسوب‌شویی تحت فشار

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 165-169

میلاد عبدالله‌پور؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده


5. بررسی تأثیر ابعاد و موقعیت صفحات مستغرق افقی در کاهش حد استغراق بحرانی آبگیرهای قائم

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 127-136

نوید ناصحی اسکوئی؛ داود فرسادی زاده


6. بررسی تأثیر پرده آب‌بند بر پایداری شیب جانبی کانال‌های خاکی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 195-204

داود فرسادی زاده؛ پیمان ورجاوند؛ علی حسین زاده دلیر؛ ناصر شکری؛ سیدحسین حسینی؛ پیام خسروی نیا


7. بررسی آزمایشگاهی اثر آبپایه بر خصوصیات پرش هیدرولیکی روی شیب معکوس

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 89-96

پرستو پارسامهر؛ علی حسین زاده‌دلیر؛ داود فرسادی زاده؛ اکرم عباسپور


8. بررسی اثر نصب طوق در کاهش آب‌شستگی تکیه‌گاه‌های قائم نیم‌دایره‌ای پل

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-8

میکاییل مرادپور؛ داود فرسادی‌زاده؛ علی حسین زاده دلیر