نویسنده = مهدی اژدری مقدم
تعداد مقالات: 5
1. بررسی احتمالاتی وقوع کاویتاسیون در سرریز تندآب بر مبنای نتایج مدل عددی Flow-3D

دوره 15، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-12

امین حسنعلی پور شهرآبادی؛ مهدی اژدری مقدم


2. بررسی عددی جریان سیلاب در شبکه فاضلاب با در نظر گرفتن اثرات مجرای ورودی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 67-76

صادق مودی؛ حسین مهدیزاده؛ مهدی اژدری مقدم


3. بررسی آزمایشگاهی محل شروع هواگیری جریان روی سرریزهای پلکانی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 91-98

غلامرضا عزیزیان؛ مهدی اژدری مقدم؛ امین حسنعلی پور شهرآبادی؛ محمد کاکویی شورکائی


4. تحلیل فراوانی منطقه‌ای سیلاب در حوضه آبریز کشف‌رود با استفاده از روش گشتاورهای خطی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 223-228

رضا براتی؛ مهدی اژدری مقدم؛ مسعود آرامی فدافن


5. بررسی آسیب ناشی از خلازایی در سرریز با استفاده از منطق فازی

دوره 5، شماره 1، خرداد و تیر 1390، صفحه 107-116

فاطمه زندی گوهرریزی؛ مهدی اژدری مقدم