نویسنده = تیمور سهرابی
تعداد مقالات: 8
2. استفاده از مواد کاهنده اصطکاک برای کاهش افت اصطکاکی خط انتقال در یک سیستم آبیاری بارانی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395

علی حسنلو؛ تیمور سهرابی؛ شروین احمدی؛ محسن ذوالفعلی زاده


3. بررسی توزیع رطوبت- نیترات و عمق نصب لاترال‌ها در آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 67-77

بختیار کریمی؛ تیمور سهرابی؛ فرهاد میرزایی؛ بهنام آبابایی


4. بررسی تلفات آب و نیترات در کودآبیاری جویچه‌ای با هیدروگراف‌های ورودی موجی و ثابت

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 141-149

حسن اوجاقلو؛ تیمور سهرابی؛ فریبرز عباسی


5. بهبود عملکرد آبیاری جویچه‌ای با تغییر سطح مقطع در طول جویچه

دوره 5، شماره 1، خرداد و تیر 1390، صفحه 13-22

بیژن مجدزاده؛ تیمور سهرابی؛ فریبرز عباسی


6. مطالعه آزمایشگاهی اثر میزان SAR و EC آب آبیاری بر عملکرد پوشش سیستم زهکشی

دوره 5، شماره 1، خرداد و تیر 1390، صفحه 125-134

حسن اوجاقلو؛ تیمور سهرابی؛ حسن رحیمی؛ مهدی قبادی نیا؛ عل‍یرضا حسن اقلی؛ مسعود محمدی


7. ارزیابی روش‌های تجربی تعیین نشت در کانال‌های خاکی (مطالعه موردی: دشت قزوین)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 125-128

مجید نوری محمدیه؛ تیمور سهرابی؛ حسن رحیمی


8. مطالعه آزمایشگاهی رسوب‌گذاری شیمیایی کربنات‌‌کلسیم روی فیلترهای ژئوتکستایل

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 53-62

مهدی قبادی نیا؛ حسن رحیمی؛ تیمور سهرابی؛ حسن توفیقی؛ عبدعلی ناصری