عنوان: مجله پژوهش آب ایران             سابقه مجله: از سال 1386          توالی چاپ: فصلنامه       

هزینه دسترسی مقالات: رایگان                  هزینه چاپ مقالات: 250 هزارتومان

رعایت اخلاق پژوهشی: تبعیت از COPE             نمایه سازی داوری مقالات : Publon

رتبه در آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور: ب      

پایگاههای نمایه کننده: ISC, SID, Google Scholar, Magiran, Civilica, JREF

*********

نویسندگان محترم در هنگام ارسال مقاله از ایمیل رسمی دانشگاه یا موسسه استفاده نمائید. این موضوع در مورد نویسنده مسئول الزامی است و در مورد سایر نویسندگان بشدت توصیه میشود.

******

شماره جاری: دوره 16، شماره 4 - شماره پیاپی 47، بهمن 1401 

تصفیه آلودگی های پساب شهری با استفاده از گیاهان وتیور و گل اختر

10.22034/iwrj.2022.14054.2451

مرتضی محمدی دیلمانی؛ محدثه مومن زاده؛ صاحبه حاجی پور؛ منصور افشار محمدیان


تعداد مقالات: 737

زمان پذیرش: 50 روز

شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان