مجله پژوهش آب ایران به عنوان یکی از نشریه های با سابقه کشور در زمینه علوم مهندسی آب از سال 1386 نسبت به انتشار مقالات ارزشمند استادان و دانشجویان و پژوهشگران اقدام نموده است و پیگیری مستمر فرایندهای داوری تا انتشارمقاله همواره سرلوحه مدیران نشریه بوده است. مقالات منتشر شده در این نشریه به صورت دسترسی آزاد بوده و هزینه ای بابت دانلود مقالات دریافت نمی شود.

 

به تمامی مقالات منتشر شده و در دست انتشار مجله پژوهش آب ایران از شماره زمستان 1400 شماره شناسه دیجیتال (DOI)  اختصاص یافته است لطفا در ارجاع مقالات از این شناسه استفاده فرمائید

 

 

 

 

شماره جاری: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 44، بهار 1401 

4. تاثیر تاریخ کشت و آبیاری با زهاب نیشکر خوزستان بر خواص کمی و کیفی ارقام پنبه

10.22034/iwrj.2022.10135.2370

قربان قربانی نصرآباد؛ علی مختاران؛ قربانعلی روشنی؛ محمدرضا زنگی


تعداد مقالات: 700

زمان پذیرش: 33 روز

شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان